Skjønnsmann ved forsikringsoppgjør

Når en bolig får skader, er det viktig å sikre et profesjonelt erstatningsgrunnlag. Ved større skader er det vanlig å bruke skjønn som oppgjørsform.

Vi i Nortakst har spesialkompetanse innen skjønn og forsikringsoppgjør, tilknyttet eiendom og bolig.

Et forsikringsskjønn skal være en uavhengig verdivurdering av et skadet objekt i et forsikringsoppgjør. Skjønn er en minirettsak hvor forsikringsselskapet og forsikringstaker velger hver sin skjønnsmann -som blir enig om det gitte forsikringsoppgjøret, med bindende virkning. Som oftest skjer dette som et resultat av omfattende skader på bolig – gjerne som følge av brann, storm, skred og/eller flom.

I et skjønn rekonstrueres både arealer og bygningskonstruksjoner, som legges til grunn for en detaljert beregning av skadeverdier. Dette arbeidet utføres i felleskap mellom skjønnsmennene. I et vanlig bygningsskjønn er det naturlig å skjønne over:

 • Gjenoppføringsprisen
 • Omsetningsverdi på bygningen
 • Husleietap
 • Normal reparasjonstid
 • Rivekostnad og påbud

Er du klar for å finne verdien av ditt hjem?

Send oss en e-post, så svarer vi fortløpende når vi har mulighet.

Når benyttes skjønnsmann?

Adgangen til å kreve forsikringsskjønn er hjemlet i forsikringsavtalen. Eksempler på situasjoner hvor skjønn kan være hensiktsmessig er følgende:

 • Dersom utbedring/gjenoppføring ikke skjer og det er uenighet om verdivurderinger før skade.
 • Det er uenighet rundt krav til tilfredsstillende utbedring.
 • Det er uklart hva som fremstår som oppgradering ved utbedring/gjenoppføring.
 • Det ikke finnes tilstrekkelig tilgang på håndverkere/entreprenører i området.
 • Bruk av nøytrale skjønnsmenn fremstår egnet for å sikre et godt samarbeid mellom partene i skadeoppgjøret
 • Hele eller deler av erstatningen direkte skal utbetales til en panthaver.
 • Det kan foreligge grunnlag for reduksjon/avslag i erstatningen ved brudd på sikkerhetsforskrifter, underforsikring, grov uaktsomhet eller svik som kan føre til redusert erstatning.
 • Det kan påløpe eller utløses latente påbud ved gjenoppføring, typisk strengere tekniske krav ved gjenoppføring av bygningen

Må kreve skjønn

Et forsikringsskjønn starter med at en av partene i et skadeoppgjør krever skjønn, som regel er dette forsikringsselskapet. Når en av partene har krevd skjønn har den andre parten normalt 3 uker å finne og oppnevne en skjønnsmann. Etter at partene har valgt skjønnsmann blir det avholdt et møte der alle involverte i skjønnet er til stede – dette kalles et skjønnssettingsmøte. Under dette møtet får skjønnsmennene et mandat som nærmere beskriver hva oppdraget består av. Partene blir også orientert om hva et skjønn innebærer i henhold til forsikringsvilkårene, og drar deretter på en befaring for å se nærmere på det skadede objektet.

Hvordan velge skjønnsmann?

Når det settes skjønn velger både forsikringstaker og forsikringsselskap en frittstående skjønnsmann hver. Det er ekstremt viktig at skjønnsmennene har høy faglig kompetanse og erfaring med skjønn, da verdiene som skjønnsmennene kommer frem til er bindende for begge parter. Forsikringsselskap har ofte har god kjennskap innad i takstbransjen, men som forbruker er ikke dette alltid en selvfølge. Dermed anbefaler vi alle privatpersoner om å forsikre seg om at potensiell takstmann er fagkyndig og har lang erfaring med skjønn på byggskader.

Det skal heller ikke foreligge bindinger mellom noen av partene (som for eksempel nært slektskap/vennskap, arbeidsforhold eller økonomiske bindinger).

Dette er forhold det bør legges vekt på ved valg av skjønnsmenn:

 • Uavhengighet/habilitet
 • Sakkyndighet/kompetanse
 • Etikk/tillit

Nortakst er sertifisert medlem av Norsk Takst samt Byggmesterforbundet, og har høy fagkompetanse i rollen som skjønnsmann.

Skjønnsinterne kalkyler

Skjønnet består i å innhente relevante opplysninger om objektet eksempelvis fra myndigheter og sakkyndige rapporter. Når alt av fakta er innsamlet og behandlet vil skjønnsmennene utarbeide en beskrivelse av det forsikrede objekt som er skadet.

 På bakgrunn av dette beregner skjønnsmennene verdien på det skadede objekt. Verdsettelsene som skjønnsmennene har foretatt presenteres for partene i en skjønnsrapport. Denne rapporten inneholder ikke detaljkalkyler, men gir svar på de hovedposter som fremgår av mandatet, som: 

 •  Gjenoppføringspris
 •  Omsetningsverdi før skaden
 • Merkostnader for offentlige påbud. 

I et skjønn er detaljkalkylene skjønnsinterne, og er unntatt fra partenes innsyn.

Mulige feilkilder

Et forsikringsskjønn er bindende. Partene kan ikke  kreve et skjønn satt til side om de er uenig i verdsettelsen. Dersom det kan påvises feil som er begått under skjønnet kan det bli endret. Dette kan være rene saksbehandlingsfeil, eller feil forutsetninger i verdsettelsen. Det kan imidlertid være vanskelig for forbrukeren å avdekke, siden kalkylene er hemmelige. Andre former for feil kan være at skjønnsmennene har lagt til grunn en feil forståelse av vilkår.

Det er etablert veiledende normer for gjennomføring av skjønn, samt standarddokumenter for oppdragsbekreftelse, habilitetserklæring for skjønnsmenn og utforming av mandat.

Kostnader

Partene forutsettes i utgangspunktet å bære kostnadene for den skjønnsmannen parten har valgt. Andre kostnader, deles på partene med en halvdel hver.

Dersom forsikringsselskapet krever skjønn i et erstatningsoppgjør vil forsikringsselskapet i de fleste tilfeller dekke kostnadene knyttet til skjønnsmann, for privatpersonen – men det er fortsatt privatpersonen som velger sin skjønnsmann. 

Prisene varierer basert på omfanget av oppdraget og timeforbruket knyttet til oppdraget. Ta kontakt med oss for et uforpliktende pristilbud.

Ta kontakt for en fri, uforpliktende samtale og konsultasjon rundt våre tjenester.

Trenger du takst tjenester?

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle